سرپرستی مدارس ایرانی در قطر و بحرین

دبستان دخترانه شهید باهنر در دوحه

دبستان پسرانه شهید فهمیده در دوحه

مجتمع آموزشی شهید بهشتی در دوحه

مجتمع آموزشی دخترانه شهید رجایی در دوحه